GÄSTKORT

Svenska

Om Sivans gästkort

Här hittar du allt du behöver veta om Sivans gästkort! Det finns en hel del att tänka på både innan och efter du har köpt ett gästkort.

I korthet

Allt om våra gästkort

Gästkorten kostar 120 kr för lördagar och 70 kr för onsdagar. En serviceavgift på 10 kr tillkommer. Priset inkluderar gästens inträde till Sivans. Våra gästkort säljs endast via vår hemsida och det är värden som genomför köpet.

Vid lagd beställning har du som värd 15 minuter på dig att slutföra betalningen innan din reservation släpps. Gästkortet levereras som ett SMS till värdens telefon när betalningen är gjord. En orderbekräftelse skickas även via e-post.

Om varken värden eller gästen ska använda gästkortet finns det möjlighet till återköp. Gästkortets pris återbetalas exklusive serviceavgift.

För återköp och eventuell ändring av gäst kontaktar du sivans@biljettkiosken.se.

Om gästen ska ändras måste ett nytt gästkort gå ut.

Återköp och ändringar av gästkort måste ske senast kl 18 aktuell kväll.

Och lite till…

Det släpps 50 stycken gästkort till varje pubkväll söndagen kl 20 innan veckan de gäller. Om de är slut har vi ingen möjlighet att släppa in dig som inte uppfyller våra inträdeskrav.Detta är reglerat i vårt utskänkningsstillstånd.

I rutan ovan, “Aktuella gästkort”, ser du exakt vilka datum vi har släppt gästkort till och hur många det finns kvar. Står det noll så finns det noll kvar. Om ett gästkort lämnas tillbaka kommer det att synas i rutan ovan.

Värden

Varje gäst måste ha en värd. Värden går in tillsammans med gästen på Sivans och är ansvarig för sin gäst under hela kvällen. Om gästen gör något otillåtet på Sivans drabbas värden av samma konsekvenser som gästen. En värd kan endast ha en gäst. Värden ska uppvisa bevis på medlemskap i kåren och i en av Sivans ägandeföreningar (nationerna eller EHVS) vid entrén. Vid köpet anger värden sitt och gästens namn, personnummer (alla siffror) samt mobilnummer.

Inträdeskrav på Sivans Pub och Café (gäller för värden)

När du kommer till Sivans Pub och Café kommer kvällens entrevärdar be dig visa gästkorts-sms:et, giltigt studentkort, nations – eller EHVS-medlemskap samt giltig fotolegitmation. Insläppet stänger 30 minuter innan stängningsdags.

Gästen

Kom och rocka loss på Sivans även om du inte pluggar här! Det du behöver är en värd som köper ett gästkort åt dig och hänger med dig på Sivans. Vi behöver ditt namn, mobilnummer och personnummer (alla siffror) vid köpet av gästkortet.

English

About Sivans guest cards

Here you’ll find everything you need to know about Sivans guest cards! There’s a lot to consider before and after you purchase a guest card.

Summary

Everything about our guest cards

The guest cards cost 60 SEK for Saturdays, 40 SEK for Wednesdays and a service fee of 10 SEK is added to the price. The price includes the guest’s entrance fee to Sivans. Our guest cards are only sold on our website and it’s the host that makes the purchase.

When you place an order you (the host) have 15 minutes to complete the payment before your reserved guest card is released. The guest card is delivered as a text / SMS to the host’s mobile phone once the payment has been made. An order confirmation is also sent by e-mail.

If neither the host or the guest will use the guest card, we offer the possibility of a repurchase. The price of the guest card is then refunded excluding the service fee.

To do a repurchase, or exchange your guest, you may contact sivans@biljettkiosken.se.

If you need to change your guest, a new guest card will be sent once completed.

Repurchases and changes to guest cards must be made no later than 18:00 the same night that the guest card is valid for.

And even more…

We make 50 guest cards available for each pub night. They are released Sundays 20:00 before the week that they’re valid for. If they sell out we have no possibility of letting you enter, unless you meet our regular entry requirements. This is regulated in our alcohol server permit.

In the box at the top, “Current guest cards”, you’ll see exactly for which dates we have released guest cards and how many are left. If the box says 0 left there are really zero guest cards left.

If a guest card is repurchased this will be seen in the box above. Use the refresh button to check the current status.

The host

Each guest needs a host. The host enters Sivans with the guest and is responsible for the guest during the whole night. If the guest does something that’s not allowed at Sivans, the host will face the same consequences as the guest. A host can only have one guest. At the entrance the host neeeds to show proof of membership in Linnéstudenterna (the yellow student card) as well as proof of membership in one of the nations (or EHVS). At the time of purchase the host enters the following information about the host as well as the guest; full name, date of birth and mobile number.

Entry requirements at Sivans Pub och Café (applies to the host)

When you arrive at Sivans Pub och Café you will be asked to show the guest card SMS, a valid student card (the yellow one), and proof of membership in one of the nations (or EHVS), as well as a valid photo id. The entrance is closed 30 minutes before the time of closing.

The guest

Join us for a night of rocking at Sivans! Even if you don’t study here!

What you need is a host that buys a guest card for you and hangs out with you during the night. We need your name, mobile number and date of birth at the time of purchase.